menutop

belt

ZAREJESTRUJ SIĘ

Regulamin serwisu Wymagam.pl

Regulamin serwisu Wymagam.pl

§1.Definicje

1.1.Regulamin – regulamin serwisu Wymagam.pl

1.2.Serwis, portal - Wymagam.pl – serwis internetowy,  dostępny pod adresem internetowym www.wymagam.pl

Serwis jest prowadzoną w języku polskim wyszukiwarką produktów oraz usług. W ramach Serwisu możliwe jest założenie Konta (profilu), poprzez który możliwie jest dodawanie recenzji, opinii i wypowiedzi na temat produktów i/lub usług oraz innych informacji o produktach, usługach umieszczanych w ramach Serwisu.

1.3.Konto – profil utworzony przez Użytkownika i dla niego prowadzony w ramach Serwisu. Konto zawiera unikalną nazwę zwaną Loginem, chronioną hasłem Użytkownika. W ramach profilu gromadzone są dane Użytkownika wraz z informacjami o jego działaniach w ramach Serwisu. Tworząc Konto, Użytkownik akceptuje Regulamin.

1.4.Użytkownik –korzystający, który akceptując i spełniając warunki Regulaminu założył Konto w Serwisie Wymagam.pl

1.5.Gość Serwisu – korzystający, który akceptując i spełniając warunki Regulaminu przegląda zawartość Serwisu, bez uczestnictwa w postaci założenia/zalogowania się w ramach Konta.

1.6.Podmiot – Firma, Usługodawca lub instytucja prezentowana w Serwisie.

1.7.:URL: - (z ang. Uniform Resource Locator) adres strony internetowej - uniwersalny lokalizator zasobów;


1.8.:LINK: - wyróżniony fragment strony (np. wyraz, ikona), który po uruchomieniu powoduje połączenie użytkownika z inną ściśle określoną stroną w ramach Internetu

 

§2.Postanowienia ogólne

2.1.Użytkownik i/lub Gość Serwisu korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność.

2.2.W ramach Serwisu na zasadach niniejszego Regulaminu portal Wymagam.pl świadczy usługę elektroniczną polegającą na udostępnianiu Użytkownikom miejsca na serwerze oraz udostępnia aplikację umożliwiającą założenie i prowadzenie Profilu .

2.3.Serwis Wymagam.pl, jego Redakcja lub następca prawny nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za umieszczane przez Użytkowników, Gości i Podmiotów treści i innych materiałów w ramach Serwisu. Jeżeli Serwis poniesie koszty prawne będące konsekwencją publikacji zamieszczonych przez Użytkownika, Gościa Serwisu lub Podmiot, Użytkownik, Gość lub Podmiot zobowiązuje się do pokrycia tych kosztów.

2.4.Użytkownik/Gość Serwisu, Podmiot odwiedzający Serwis oraz jego podstrony nie wniesie żadnych roszczeń w związku z korzystaniem z Serwisu.

2.5.Umieszczenie przez Użytkowników i Gości treści w ramach Serwisu jest równoznaczne z ich udostępnieniem publicznym.

2.6.Logo i nazwa Serwisu Wymagam.pl są chronione prawami autorskimi.

2.7.Nazwy towarowe, logo, oraz wszelkie oznaczenia innych Podmiotów, Firm i Usług wymienione w ramach Serwisu należą do ich właścicieli a ich prezentacja w ramach Serwisu pełni jedynie funkcję informacyjną.

2.8.Właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań w celu optymalnego i nieprzerwanego działania Serwisu, jednak zastrzega sobie prawo do wstrzymania udostępniania a także modyfikacji zawartości Serwisu z powodów technicznych.

 

§3.Prawa i Ograniczenia

3.1.Zabrania się umieszczania przez Użytkowników treści niezgodnych z obowiązującym Prawem Polskim, Prawami Człowieka, Prawami Pacjenta.

3.2.Szczególnie niedopuszczalne jest zamieszczanie w ramach Serwisu treści społecznie uznawanych za obraźliwe, dyskryminujące, naganne moralnie a także przeznaczone wyłącznie dla użytkowników pełnoletnich.

3.3.Zabrania się umieszczania oraz przekazywania wszelkiego rodzaju oprogramowania mającego na celu wyrządzenie szkód Użytkownikom i/lub Gościom Serwisu jak i samemu Serwisowi.

3.4.Zabrania się wykorzystywania Serwisu, danych zamieszczanych w ramach profili Użytkowników do rozpowszechniania, umieszczania wszelkiego rodzaju przekazów reklamowych (w tym uznawanych za kryptoreklamę, SPAM) lub do wykorzystywania i/lub kopiowania danych umieszczonych w ramach Serwisu do jakichkolwiek innych komercyjnych celów.

3.5.Serwis Wymagam.pl zastrzega sobie prawo do ostrzegania, żądania modyfikacji lub usuwania treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem oraz do blokowania Konta Użytkownika szczególnie w przypadkach gdy:

- Użytkownik łamie prawa autorskie innych, umieszcza opinię, która nie dotyczy przypisanego doń produktu/usługi, i/lub ma charakter spamu.

3.6.Użytkownik umieszczając w ramach Serwisu dane podlegające Ustawie o prawie autorskim z dnia 4 lutego 1994 roku, zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do właścicieli i redakcji Serwisu oraz jego następców prawnych oraz wyraża zgodę na wykorzystywanie ich w ramach działalności Serwisu a także na ich usunięcie.

Użytkownik lub Gość Serwisu zamieszczając swoje opinie, komentarze, udziela nieodpłatnej zgody właścicielom serwisu na rozpowszechnianie, zwielokrotnianie oraz na (odpłatne lub bezpłatne) sublicencjonowanie tych treści. 

3.7.Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego Konta z Serwisu, w tym przypadku wcześniej zamieszczone przez niego opinie, recenzje, i inne materiały będą posiadały adnotację o usunięciu konta autora.

3.8.Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich zmiany.

3.9.W przypadku likwidacji Serwisu lub zawieszenia jego działalności wszelkie treści zamieszczone przez Użytkowników, Gości i Podmioty mogą zostać trwale usunięte bez wcześniejszego powiadamiania.

3.10.Redakcja Serwisu ma prawo do usunięcia danych Podmiotu w przypadku stwierdzenia ich fałszywości.

3.11.Redakcja Serwisu/właściciel/następca prawny  nie ponoszą odpowiedzialności za zamieszczanie błędnych/nieprawdziwych danych, materiałów i innych treści w ramach Serwisu i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości będzie podejmować stosowne kroki w celu ich niezamieszczania/modyfikacji/usuwania. 

3.12.Podmiot nie może żądać zmian/usunięcia ocen, opinii i innych treści (np. podstawowych informacji) zamieszczonych w ramach Serwisu przez Użytkowników lub Gości poza wyjątkiem, gdy treści te są niezgodne z niniejszym Regulaminem.

§4.Reklama

Niniejszy punkt określa zasady świadczenia usług przez Wymagam.pl na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną, która polega na zamieszczaniu banerów oraz rozszerzonych profili reklamowych na wybranych stronach Portalu poprzez pośrednie połączenie z portalem Dotpay.pl.


4.1.Baner


4.1.1. Użytkownicy w ramach świadczenia usługi drogą elektroniczną mogą odpłatnie zamieszczać Banery (przy tym rezerwując przestrzeń reklamową) na wybranych stronach www Portalu. Banery po kliknięciu będą odsyłać do wskazanych przez Użytkowników adresów URL. Strony użytkowników będą otwierane w osobnych oknach przeglądarek internetowych.

4.1.2. Świadczenie usługi przez Wymagam.pl odbywa się na podstawie zamówienia dokonywanego z wykorzystaniem formularza zamówienia - „Dodaj reklamę” udostępnionego na stronie Portalu.

4.1.3. W celu umieszczenia Banera na wybranej stronie, Użytkownik powinien wypełnić formularz zamówienia, za pomocą którego prześle Baner  w postaci grafiki określi adres URL, do którego Link ma odsyłać oraz czas publikacji Banera.

4.1.4. Wszelkie dane osobowe, które zostaną przekazane poprzez wypełnienie powyższego formularza, będą przetwarzane w celu świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu zgodnie z ustawami z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz.1204). Administratorem danych osobowych jest Wymagam.pl. Użytkownik ma prawo do wglądu dotyczących go danych osobowych jak również ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem przypadku, w którym Użytkownik będzie chciał otrzymać fakturę VAT - wtedy zobowiązany będzie do podania danych osobowych, które są niezbędne dla wystawienia ww.


4.1.5. Formularz zamówienia określa maksymalną liczbę znaków, które Użytkownik może umieścić w adresie URL danego Linku.

4.1.6. Umieszczanie w nazwie Linku treści sprzecznych z prawem, naruszających prawo i dobra osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści pornograficznych, czy uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe jest NIEDOPUSZCZALNE.
4.1.7. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkowników Linku do stron internetowych zawierających treści, o których mowa w pkt. 2             

4.1.8. Wymagam.pl zastrzega sobie prawo do usuwania Linków, o których mowa w pkt. 2 i 3 powyżej.                 

4.1.9. Użytkownicy mogą zamawiać zamieszczenie Banera, na okres od jednego do 30 dni – zgodnie z polem wyboru.

4.1.10. Wymagam.pl publicznie udostępnia zamówione przez użytkowników Banery na zasadzie "pierwsze miejsce wolne", to jest przyznaje Użytkownikom, którzy zamówili usługę, pierwszy wolny termin dla danego miejsca.

4.1.11. Okres publicznego udostępniania Linku rozpoczyna się każdorazowo o godzinie 09:00, a kończy się :    

a) w przypadku Linków zamówionych na okres jednego dnia - o godzinie 09:00 dnia następnego;

b) w przypadku Linków zamówionych na okresy dłuższe - o godzinie 09:00 następnego dnia po wygaśnięciu okresu rezerwacji.

4.1.12.Maksymalna liczba Banerów danego dnia zostaje ustalona na 10 – Wymagam.pl zastrzega sobie prawo do zmiany tej liczby.

4.1.13.Czas wyświetlania Banera – w przypadku, gdy będzie więcej niż 1 Baner danego dnia – co 10sekund zmiana.

4.2.Profile Rozszerzone

4.2.1.W ramach Serwisu możliwe jest odpłatne zamieszczanie dodatkowych informacji o Podmiotach w ramach Rozszerzonych Profili. 

Profil Premium obejmuje: link do strony www Podmiotu, galerię (do 5 zdjęć) oraz opis reklamowy (do 1000 znaków).

Profil Medium obejmuje: link do strony www Podmiotu, galerię (do 5 zdjęć)

Profil Mini obejmuje link do strony www.

Po wykupieniu przez Podmiot wybranej opcji Rozszerzonego Profilu, zobowiązuje się on (Podmiot) do przesłania odpowiednich plików, informacji niezbędnych do uruchomienia Profilu na adres e-mail info@wymagam.pl w przeciągu 72 godzin. W przypadku nieprzesłania ww. danych w podanym terminie, nastąpi automatyczne rozwiązanie umowy, oraz zwrot kosztów pomniejszonych o 15% (co stanowi koszty operacyjne).

Uruchomienie Profilu nastąpi nie dłużej niż 72 godziny od momentu otrzymania niezbędnych danych, o których mowa w punkcie 4.2.1. niniejszego Regulaminu.


§5.Opłaty

5.1. Wynagrodzenie Wymagam.pl z tytułu usługi jest ustalane na podstawie Cennika, obowiązującego w dniu złożenia przez Użytkownika zamówienia na usługę. Cennik dostępny
TUTAJ

5.2. Wymagam.pl ma prawo zmiany cen zawartych w cenniku, o którym mowa powyżej. Zmiana cen nie będzie miała wpływu na wysokość przysługującego Wymagam.pl wynagrodzenia za realizację usługi zamówionej przed zmianą cennika.

5.3.Za obsługę płatności odpowiedzialny jest podmiot Dotpay. Wszelkie reklamacje związane z obsługą finansową należy kierować do firmy Dotpay.    

5.4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem prowadzone są za
pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.


§ 6. Reklamacje

6.1.Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji usługi Użytkownik może zgłaszać do administracji portalu Wymagam.pl pocztą elektroniczną na adres reklamacje@wymagam.pl. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji, w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

6.2 Właściciel Portalu Wymagam.pl może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników zamawiających zamieszczenie Linków sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań .


§7.Odpowiedzialność

7.1. Wymagam.pl jest uprawnione do czasowej przerwy w świadczeniu usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu z przyczyn technicznych. Wymagam.pl dołoży najwyższej staranności, aby wskazane wyżej przerwy miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej. Wymagam.pl nie bierze odpowiedzialności za przerwy spowodowane czynnikami wyższymi – np. przerwy techniczne serwera.


7.2. Wymagam.pl na wniosek Użytkownika przedłuży okres realizacji usługi w wymiarze proporcjonalnym do okresu braku jej realizacji, w tym z powodu przerwy w realizacji usługi z przyczyn technicznych Portalu, z wyjątkiem czynników niezależnych opisanych w punkcie 1 tego paragrafu.


7.3. Właściciel portalu Wymagam.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych Linków oraz zawartość stron internetowych, do których Linki odsyłają.

7.4. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Wymagam.pl w związku z treścią zamieszczonego Linku oraz zawartością stron internetowych, do których Link odsyła, w tym również do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków właściciela portalu Wymagam.pl poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich.


7.5. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych lub stosowne zezwolenia (autorskie, pokrewne, wynalazcze, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi w zleconych do publikacji Linkach - informacjami, danymi, fragmentami utworów lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej. Użytkownik w momencie przesyłania formularza zamówienia oświadcza, iż spełnia wyżej wymienione postanowienia i obowiązki.

§8. Postanowienia końcowe

8.1.Użytkownik Serwisu deklaruje, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraził jego akceptację.

8.2.Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

8.3.Regulamin (oraz jego zmiany) wchodzą w życie w momencie ich publikacji w ramach Serwisu.